آشنایی با سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس

 

   با افزایش جمعیت و توسعه روز افزون شهرها نیاز به فضای سبز هرچه بیشتر خود رانشان می دهد تا آنجایی که در شهرهای بزرگ ، ایجاد ، توسعه وحفظ فضای سبز ذهن کارشناسان  وبرنامه ریزان شهری را به خود مشغول کرده است.

 

   افزایش بی رویه جمعیت و توسعه شهرها و نیاز به مکانهایی برای گذراندن اوقات فراغت از یک سو و نجات از اثرات مخرب زیست محیطی باعث شده تا ایجاد فضای سبز راه حلی برای گذراندن اوقات فراغت از زندگی شهر نشینی قلمداد شود .

 

فضای سبز شهری :

 

   فضای سبز بخشی از سیمای شهر که از انواع گیاهان تشکیل یافته است و یا  بخشی  از مناطــق که دارای گیاهان یا هـــرگونه سبزینگــی


می باشد به عبارتی فضای سبز شهری بخشی از فضای باز شهری است که بخش طبیعی یا مصنوعی آن زیر پوشش درختان ، درختچه ها و سایر گیاهانی است که برای نظارت و مدیریت انسان با در نظر گرفتن ضوابط برای بهبود شرایط زیستی حفظ و نگهداری یا احداث می شوند .

بعضی از کارکردهای عمده فضای سبز عبارتند از :

 

          1-     تصفیه آ ب وهوا

 

2-     زیبا سازی شهری

 

3-     کاهش اثرات باد

 

4-     پایداری میکرو اقلیم

 

5-     کاهش آلودگی صوتی

 

6-     جلوگیری از فرسایش خاک

 

7-     کیفیت بالای زندگی

 

8-     توسعه پایدار شهر

 

9-     کاهش فشار واسترس

 

   سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس به طور رسمی فعالیت خود را از ابتدای سال 82 به عنوان یک نهاد وابسته به شهرداری اما مستقل از لحاظ مالی و اداری و حقوقی آغاز کرد.

 

هدف از ایجاد سازمان توسعه ، نگهداری کمی و کیفی فضای سبز شهربندرعباس می باشد که البته این امر با الگو برداری از کلان شهرها و با این دید که این شهرها در این پروسه موفق بوده اند انجام پذیرفت .

 

درحال حاضر فضای سبز شهر بندرعباس در حدود 205هکتار عمومی و 55هکتار خصوصی می باشد .سرانه فضای سبز شهر بندرعباس 2/6 متر مربع می باشد که در مورد سرانه می توان گفت سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هریک از کاربریهای شهر به هریک از جمعیت تعلق می گیرد .

 

استاندارد فضای سبز نمی تواند عددی ثابت باشد زیرا واژه استاندارد برای فضای سبز منطقی به نظر نمی رسد . چرا که استاندارد دارای مفهومی ایستا است حال آنکه فضای سبز به خاطر پویا بودن هر نوع ایستایی را رد می کند .

 

براساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در ایران بین 7تا 12متر مربع برای هر نفر است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد (25-20مترمربع) رقم کمتری است باوجود این

 

در شهرهای مختلف این رقم با توجه به ویژگیهای متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها با اختلافاتی همراه است که میزان آن را طرحهای مصوب هریک از شهرها تعیین می کند .