آمار و اطلاعات

 

سرانه فضای سبز شهر بندرعباس 11 مترمربع

مساحت کل فضای سبز شهر بندرعباس : 3596634 مترمربع

تعداد بوستانهای محدوده منطقه یک : 148

تعداد بوستانهای محدوده منطقه دو : 58

تعداد بوستانهای محدوده منطقه سه :48
تعداد کل بوستانهای سطح شهر بندرعباس : 254

مجموع درختان سطح شهر 154235 اصله

مجموع درختچه های سطح شهر 3196795 اصله

سطح چمنکاری شهر 349617 متر مربع