چاپ        ارسال به دوست

آگهی مزایده

اجاره 7 مکان جهت راه اندازی مجموعه بازی در بوستان های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی

                                           

 

 

 

 

 

     آگهی مزایده عمومی

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس در نظر دارد نسبت به اجاره 7 مکان جهت راه اندازی مجموعه بازی در بوستان های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجدالشرایط اقدام نماید.لذا از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 000/545 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمد سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار آگهی حداکثر به مدت 10 روز در ساعات اداری به محل سازمان واقع در بندرعباس-بلوار افروز شهابی پور،خیابان شهید تندگویان-کوچه ماندگاری 2 واحد حقوقی مراجعه فرمایید.

·         مهلت فروش اسناد و بازدید از محل از مورخه 12/5/1401 لغایت22/5/1401 می باشد.

·         هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

·         چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.

·         شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد.

·         این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد.

·         کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 000/000/30 ریال به صورت نقدی یا ضمانت نامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0114983764001 نزد بانک ملی به نام سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری واریز نماید.(چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد)آخرین مهلت واریز مبلغ سپرده ساعت 12 روز شنبه مورخه 22/5/1401 می باشد.

·         سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

·         برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بهاءپیشنهادی در وجه سازمان تودیع نماید.

·         متقاضیان می بایست با ارائه تصویر کارت ملی،شناسنامه و گواهی امضاء تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی،سپرده شرکت در مزایده اسناد و شرایط مزایده(حراج)پیشنهاد خود را بصورت حضوری در جلسه کمیسیون معاملات (حراج)راس ساعت 13 مورخه 24/5/1401 که در محل سازمان تشکیل می گردد ارائه نماید بدیهی است حضور پیشنهاد دهنده در جلسه الزامی است و عدم حضور مانع تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود.

·         حضور پیشنهاد دهندگان در روز برگزاری کمیسیون الزامی می باشد.بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.

·         سازمان سیما منظر و فضای سبز شهر بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات در هر مرحله آزاد خواهد بود.

·         مستاجر پس از پایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هر گونه ادعایی در محل اعم از حق کسب و پیشه را از خود سلب و اسقاط می نماید.

·         ملاک انتخاب برنده پس از تایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره ماهیانه می باشد.

·         سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

 

·         جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 07633753418-19 تماس و یا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.smfazayesabz.bandarabbas.ir مراجعه نمایید.


٠٩:٣٨ - سه شنبه ٣ بهمن ١٤٠١    /    شماره : ١٤٩٤١    /    تعداد نمایش : ١٣٩خروج