آشنایی با سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری بندرعباس

   با افزايش جمعيت و توسعه روز افزون شهرها نياز به فضاي سبز هرچه بيشتر خود رانشان مي دهد تا آنجايي كه در شهرهاي بزرگ ، ايجاد ، توسعه وحفظ فضاي سبز ذهن كارشناسان  وبرنامه ريزان شهري را به خود مشغول كرده است.

   افزايش بي رويه جمعيت و توسعه شهرها و نياز به مكانهايي براي گذراندن اوقات فراغت از يك سو و نجات از اثرات مخرب زيست محيطي باعث شده تا ايجاد فضاي سبز راه حلي براي گذراندن اوقات فراغت از زندگي شهر نشيني قلمداد شود .

فضاي سبز شهري :

   فضاي سبز بخشي از سيماي شهر كه از انواع گياهان تشكيل يافته است و يا  بخشي  از مناطــق كه داراي گياهان يا هـــرگونه سبزينگــي مي باشد به عبارتي فضاي سبز شهري بخشي از فضاي باز شهري است كه بخش طبيعي يا مصنوعي آن زير پوشش درختان ، درختچه ها و ساير گياهاني است كه براي نظارت و مديريت انسان با در نظر گرفتن ضوابط براي بهبود شرايط زيستي حفظ و نگهداري يا احداث مي شوند .

بعضي از كاركردهاي عمده فضاي سبز عبارتند از :

          1-     تصفيه آ ب وهوا

2-     زيبا سازي شهري

3-     كاهش اثرات باد

4-     پايداري ميكرو اقليم

5-     كاهش آلودگي صوتي

6-     جلوگيري از فرسايش خاك

7-     كيفيت بالاي زندگي

8-     توسعه پايدار شهر

9-     كاهش فشار واسترس

   سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري بندرعباس به طور رسمي فعاليت خود را از ابتداي سال 82 به عنوان يك نهاد وابسته به شهرداري اما مستقل از لحاظ مالي و اداري و حقوقي آغاز كرد.

هدف از ايجاد سازمان توسعه ، نگهداري كمي و كيفي فضاي سبز شهربندرعباس مي باشد كه البته اين امر با الگو برداري از كلان شهرها و با اين ديد كه اين شهرها در اين پروسه موفق بوده اند انجام پذيرفت .

درحال حاضر فضاي سبز شهر بندرعباس در حدود 205هكتار عمومي و 55هكتار خصوصي مي باشد .سرانه فضاي سبز شهر بندرعباس 2/6 متر مربع می باشد كه در مورد سرانه مي توان گفت سرانه عبارت است از مقدار زميني كه به طور متوسط از هريك از كاربريهاي شهر به هريك از جمعيت تعلق مي گيرد .

استاندارد فضاي سبز نمي تواند عددي ثابت باشد زيرا واژه استاندارد براي فضاي سبز منطقي به نظر نمی رسد . چرا كه استاندارد داراي مفهومي ايستا است حال آنكه فضاي سبز به خاطر پويا بودن هر نوع ايستايي را رد مي كند .

براساس مطالعات و بررسيهاي وزارت مسكن و شهرسازي سرانه متعارف و قابل قبول فضاهاي سبز شهري در ايران بين 7تا 12متر مربع براي هر نفر است كه در مقايسه با شاخص تعيين شده از سوي محيط زيست سازمان ملل متحد (25-20مترمربع) رقم كمتري است باوجود اين در شهرهاي مختلف اين رقم با توجه به ويژگيهاي متفاوت جغرافيايي و اقليمي آنها با اختلافاتي همراه است كه ميزان آن را طرحهاي مصوب هريك از شهرها تعيين مي كند .