ساعت
اوقات شرعی
تقویم
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 1561
 بازدید امروز : 11
 کل بازدید : 317805
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.2656

آگهی فراخوان  عمومی (یک مرحله ای ) شهرداری بندرعباس

 

      شهرداری بندرعباس در نظر دارد عملیات واگذاری حفظ و نگهداری از فضای سبز، ابنیه و تأسیسات مناطق سه گانه شهر بندرعباس (13 بلوک) را از طریق فراخوان عمومی (با انجام ارزیابی و توانسنجی) به شرکت های واجدالشرایط و دارای صلاحیت اداره کل کار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار سال 95 واگذار نماید. لذا، متقاضیان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد فراخوان از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز به سازمان پارکها و فضای سبز بندرعباس به آدرس :آزادشهر بلوار افروز شهابی پور-خیابان شهید تند گویان-کوچه هرمزگان 2 یا امور قراردادهای شهرداری بندرعباس واقع در بلوار امام خمینی (ره) روبروی خیابان ورزش مراجعه نمایند. (فروش اسناد از تاریخ .............. لغایت .............. میباشد.)

لازم به ذکر است:

-هزینه نشر آگهی به عهده برنده فراخوان است.

-میزان سپرده شرکت در فراخوان هر بلوک فضای سبز مبلغ ................... ریال بوده که به صورت واریز نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر حداقل دارای سه ماه اعتبار به حساب سپرده شهرداری بندرعباس به شماره ...................... بانک شهر می باشد.

-چنانچه برندگان اول، دوم ، سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد.

-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.

-پیشنهاد دهندگان می بایست ابتدا اوراق مربوط به توانسنجی را دریافت و به همراه مدارک و مستندات جهت بررسی در پاکت(ب) دربسته لاک مهر شده گذاشته و تحویل گردد. به پیشنهاداتی که فاقد پاکت (ب) توانسنجی و ارزیابی باشد رسیدگی نخواهد شد.

-حداقل امتیاز توانسجی و ارزیابی شرکت های پیشنهاد دهنده جهت شرکت در فراخوان و بازگشایی پاکات قیمت پیشنهادی 20 می باشد.

-شرکتها بر اساس امتیازات مربوط به توانسنجی سطح بندی گردیده (بر اساس ظرفیت و تعداد قرارداد) و بر این اساس پیشنهاد آنها در مناقصه مربوط به بلوک های فضای سبز رسیدگی خواهد شد. (اطلاعات مربوط به سطح بندی در اوراق فراخوان تحویل داده می شود.)

-به  ازای هر روز تأخیر در اجرای موضوع قرارداد مبلغ 5،000،000ریال بعنوان جریمه از پیمانکار کسر می گردد.

-پیمانکار موظف به معرفی یک نفر مسئول ایمنی به کارفرما و اداره کل کار و امور اجتماعی استان می باشد.

-شرکت در فراخوان و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری به مرکز استان ها می باشد.

-پیشنهادات رسیده ساعت ........... روز ................. مورخ ................... در کمیسیون عالی معاملات که در محل شهرداری بندرعباس تشکیل می گردد بازگشایی و قرائت می شود حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.

- این آگهی برابر آئین نامه معاملات جدید شهرداری تهران صرفاً یک نوبت منتشر می گردد.

-برنده فراخوان می بایست هنگام عقد قرارداد ده درصد مبلغ کل قرارداد را بعنوان حسن انجام کار در وجه شهرداری تودیع نماید.

- مدت شروع قرارداد از تاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال کامل شمسی می باشد که در صورت رضایت کارفرما تا دو دوره یک ساله با توافق طرفین برابر شرایط اعلامی در اسناد فراخوان قابل تمدید می باشد.

-سایر شرایط و مشخصات در اسناد فراخوان مندرج که متقاضیان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه و تنظیم نمایند.

 

-پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز .......... مورخه ................... پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده را در پاکتهای مربوطه به شرح شرایط مندرج در اسناد فراخوان لاک و مهر شده و در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.